Buy Sazerac Rye online - American Whiskey

Sazerac Rye

ABV: 45% - Size: 75cl

Sazerac Straight Rye (75cl) Rye Whiskey

Where to buy?

Best price and availability at Master of Malt

More info C$66.55 (£38.25)